Privacy

Privacy en dergelijke

Privacyverklaring Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies

Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is  vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om dit vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk  Coaching & Dieetadvies heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT-hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar andrea@dieethulp.coach.  Er zal dan een afspraak worden gemaakt -omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is-  om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. Het inzien en (laten) corrigeren of verwijderen is kostenloos, de afspraak valt onder het reguliere tarief.

U mag bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze privacy-medewerker via het algemene telefoonnummer 06-40 28 49 38 of via andrea@dieethulp.coach.

Mocht u een klacht hebben betreffende de gegevensverwerking, probeer dit dan eerst te bespreken met mij. Komen we er samen niet uit, dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP), Postbus 19207, 3501 DE Utrecht, of via de website https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp.  Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch te benaderen: 030-310 09 29 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur) of info@klachtenloketparamedici.nl.

De regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.

Beveiliging
Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 06-40 28 49 38 of via andrea@dieethulp.coach.

Meer informatie
Als u vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Diëtistenpraktijk Coaching & Dieetadvies kunt u contact opnemen met onze privacy-medewerker via het algemene telefoonnummer 06-40 28 49 38 of via andrea@dieethulp.coach.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Toestemming behandelovereenkomst

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet iedereen die (bijzondere) gegevens van anderen verwerkt, dit kunnen verantwoorden. Volgens grondslag 8 mag een diëtist gegevens betreffende gezondheid verwerken. Daarvoor gaat u een Behandelovereenkomst aan met de diëtist. Vanaf het moment dat beide partijen -na het maken van de afspraak- deze afspraak voortzetten is er sprake van een behandelovereenkomst.  De behandelovereenkomst vindt u hier.

“Voor mij is een dieet niet iets tijdelijks, maar een leefstijl, een manier waarop je met je eten en je gezondheid omgaat.”